PRO 3X3 TOUR OPENING
PRESS CONFERENCE

PRO 3x3 Tour 2023 at attractive locations in 10 Croatian cities, with 5 new ones among them

The new, second and even better season of the PRO 3×3 Tour 2023, the international series of spectacular 3×3 (“3 on 3 players”) basketball tournaments, in the period from the second half of May to the middle of August 2023, will be held are once again in attractive locations of 10 Croatian cities, and compared to last year, as many as five new cities are included.

At the press conference, held yesterday at Thursday, 11 May, at the intentionally high location of Rooftop Lateral in Zagreb, located on the 26th floor of a skyscraper with a view of the entire Croatian capital, more detailed information about the PRO 3×3 Tour 2023 – program, schedule, cities and locations, organization, content and other interesting and novelties – were presented by the members of the Organizing Committee from the PRO 3×3 Association (Udruga PRO 3×3) and the communication team. “During the spring and summer of 2022, the first edition of the PRO 3×3 Tour was successfully organized in the top locations in 10 Croatian cities, and such promotion of the new Olympic sport aroused great interest among players, audiences and the public. Therefore, the beautiful story will continue this year as well, with improvements in practically every segment,” said Tomislav Prpić, head of the organization of mandatory professional services. He supported his claims with concrete figures, which were also visible in a short video, a kind of recapitulation of last year’s Tour, which was shown at the beginning of the press conference. More than 100 hours of live television broadcast, over 500 competitors from the TOP 20 world teams and the best Croatian teams, and more than 20 thousand live spectators during the entire Tour; are only some of the indicative results achieved. “It should also be noted that more than 900 photos went into international distribution in the world’s largest markets such as the United States of America, Great Britain, Germany, China, India and others. The April 2023 report of the World Basketball Organization FIBA, which we are a part of in organizing this Tour, also points out that almost 300 senior matches were played at the mentioned 10 tournaments in 2022, and our Association PRO 3×3 (Udruga PRO 3×3) covers as much as 34% of activities in the field of 3×3 basketball in Croatia”, Prpić added.

This year’s PRO 3×3 Tour starts 20-21 May 2023 with the tournament in Hvar, and will end on 11-12 August 2023 with the organization of the final in Šibenik. “In addition to the five cities that were included last year – Umag, Vinkovci, Osijek, Zagreb and Šibenik – five new Croatian cities are now included in the Tour, namely Hvar, Trogir, Zabok, Lipik and Imotski. Namely, the goal is the constant expansion and promotion of 3×3 basketball in new environments. Once again, professional photos and recordings, as well as television broadcasts, were provided. For that, we especially thank the media sponsors and partners, Pixsell Photo & Video Agency and Sportklub”, emphasized Hrvoje Jurković, head of the TV, Marketing and Other Content Service.

PRO 3×3 Tour 2023 again has the prestigious status of FIBA Quest, so the winner of the final tournament will travel to World Tour in Debrecen (Hungary), to be held on 26-27 August 2023. Jurković briefly stated the reasons why this year’s PRO 3×3 Tour will be better than its first release. “We have a number of steps forward compared to 2022. As part of the two-day tournaments, in addition to the already existing Kids Day, intended for children, a Junior Tour will now be organized; we also provided live streaming; we expect more players and even better ranked players than last year; as well as even more children and young people who will fall in love with the new Olympic sport. At every tournament, we will organize education about 3×3 basketball for players, referees, assistant referees, children and spectators”, said Jurković, adding that they have also prepared many improvements on the visual, communication and promotional level.

The aforementioned improvements were presented by Darko Bilandžić, who is responsible for the graphic design and visuals of all this year’s materials and new media and interactive content. In addition to the modernized and “refreshed” official website www.pro3x3.hr, a unique interactive poster and a mobile application with augmented reality were designed and created, which will be upgraded throughout the duration of the Tour. As for social networks and communication platforms, in addition to existing Facebook and Instagram profiles, a TikTok profile was recently opened, which is another step in getting closer to younger generations. Depending on the occasion and the need, they communicate with the public bilingually, in English and Croatian, emphasizing the Tour’s international character.

An “inside look” of the entire project was presented at the press conference by Rajna Šimunić, head of the Players and Volunteers Care Service, and Dean Popović, one of the players present. “I have been in this project since the very beginning. What adorns us is togetherness and great love for 3×3 basketball and sports in general. It is not an exaggeration to say that through this project we have all become one big family, which is very important”, said Rajna Šimunić. “I played on the PRO 3×3 Tour last year, of course I will play this year as well. Those of us who participate in international tournaments know that this Tour is organized at a really high level. I am grateful to the organizers for the opportunity and experience they provide us players”, concluded Popović.

The PRO 3×3 Tour is organized by the PRO 3×3 Association (Udruga PRO 3×3), with the support of the Croatian Tourist Board, the Ministry of Tourism and Sports of the Republic of Croatia and the Energy Basket d.o.o. company. Sponsors are HEP, Jamnica, Bigraf, Hell and Lenovo.

See you soon!

#budiPRO
#budidioprice
#smallcourtbigdreams
#croatiafulloflife
#HEP

PRO 3x3 Tour 2023. na atraktivnim lokacijama 10 hrvatskih gradova, među njima čak 5 novih

Nova, druga i još bolja sezona PRO 3×3 Toura 2023., međunarodne serije spektakularnih turnira u košarci 3×3 („3 na 3 igrača“), u razdoblju od druge polovice svibnja do sredine kolovoza 2023. održat će se ponovno na atraktivnim lokacijama 10 hrvatskih gradova, a u odnosu na prošlu godinu uključeno je čak pet novih gradova.

Na konferenciji za novinare, održanoj u četvrtak, 11. svibnja, na ciljano visokoj lokaciji Rooftop Lateral u Zagrebu, smještenoj na 26. katu nebodera s pogledom na cijeli hrvatski glavni grad, detaljnije informacije o PRO 3×3 Tour 2023. – program, raspored, gradove i lokacije, način održavanja, sadržaj te druge zanimljivosti i novitete – iznijeli su članovi Organizacijskoga odbora iz Udruge PRO 3×3 te komunikacijskoga tima. “Tijekom proljeća i ljeta 2022. godine prvo izdanje PRO 3×3 Toura uspješno je organizirano na top lokacijama 10 hrvatskih gradova, a takva promocija novog olimpijskog sporta izazvala je veliko zanimanje igrača, publike i javnosti. Stoga će lijepa priča biti nastavljena i ove godine, uz poboljšanja u praktički svakom segmentu”, istaknuo je Tomislav Prpić, voditelj organizacije obveznih stručnih službi. Svoje je tvrdnje potkrijepio i konkretnim brojkama, koje su bile vidljive i u kratkom videouratku, svojevrsnoj rekapitulaciji prošlogodišnjeg Toura, koji je prikazan na početku konferencije za novinare. Više od 100 sati izravnog televizijskog prijenosa, preko 500 natjecatelja iz TOP 20 svjetskih ekipa i najboljih hrvatskih ekipa te više od 20 tisuća gledatelja uživo tijekom cijeloga Toura; samo su neki od indikativnih postignutih rezultata. “Treba istaknuti i kako je više od 900 fotografija otišlo u međunarodnu distribuciju na najveća svjetska tržišta kao što su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Njemačka, Kina, Indija i druge. U izvješću Svjetske košarkaške organizacije FIBA, u sklopu koje organiziramo ovaj Tour, iz travnja 2023. ističe se i kako je na navedenih 10 turnira u 2022. odigrano gotovo 300 seniorskih utakmica, a naša Udruga PRO 3×3 obuhvaća čak 34% aktivnosti iz područja 3×3 košarke u Hrvatskoj”, dodao je Prpić.

Ovogodišnji PRO 3×3 Tour počinje 20. i 21. svibnja 2023. turnirom u Hvaru, a završit će 11. i 12. kolovoza 2023. organizacijom finala u Šibeniku. “Uz pet gradova koji su bili obuhvaćeni i prošle godine – Umag, Vinkovci, Osijek, Zagreb i Šibenik – sada je u Tour uključeno i pet novih hrvatskih gradova, odnosno Hvar, Trogir, Zabok, Lipik i Imotski. Naime, cilj je stalno širenje i promocija 3×3 košarke i u novim sredinama. Ponovno su osigurane profesionalne fotografije i snimke, kao i televizijski prijenosi. Na tome posebno zahvaljujemo medijskim pokroviteljima i partnerima, Pixsell Photo & Video Agency te Sportklubu”, naglasio je Hrvoje Jurković, voditelj Službe za TV, marketing i dodatne sadržaje.

PRO 3×3 Tour 2023. ponovno ima prestižan status FIBA Quest pa će pobjednik završnog turnira putovati na World Tour u  Debrecen (Mađarska) koji će se održati 26. i 27. kolovoza 2023. Jurković je ukratko iznio i podrobnije razloge zašto će ovogodišnji PRO 3×3 Tour biti bolji nego njegovo prvo izdanje. “Imamo niz iskoraka u odnosu na 2022. godinu. U sklopu dvodnevnih turnira, uz već postojeći Kids Day, namijenjen djeci, sada će biti organiziran i juniorski Tour; osigurali smo i live streaming; očekujemo više igrača i još bolje rangirane igrače nego lani; kao i još više djece i mladih koji će se zaljubiti u novi olimpijski sport. Na svakom turniru organizirat ćemo edukaciju o 3×3 košarci za igrače, suce, pomoćne suce, djecu i gledatelje”, rekao je Jurković, dodavši kako su pripremili i mnoga poboljšanja na vizualnom, komunikacijskom i promotivnom planu.

Navedena je poboljšanja predstavio Darko Bilandžić koji potpisuje grafički dizajn i vizual svih ovogodišnjih materijala te novomedijskih i interaktivnih sadržaja. Uz osuvremenjenu i “osvježenu” službenu internetsku stranicu www.pro3x3.hr, osmišljeni su i kreirani jedinstveni interaktivni plakat te mobilna aplikacija s proširenom stvarnošću koja će se nadograđivati čitavo vrijeme trajanja Toura. Što se tiče društvenih mreža i komunikacijskih platformi, uz već postojeći Facebook i Instagram profil nedavno je otvoren i profil na TikToku, što je još jedan korak u približavanju mlađim generacijama. Ovisno o prigodi i potrebi na njima se s javnošću komunicira dvojezično, na engleskom i hrvatskom jeziku, čime se želi naglasiti međunarodni karakter Toura.

“Pogled iznutra” na cijeli projekt na konferenciji za novinare predočili su Rajna Šimunić, voditeljica Službe za brigu o igračima i volonterima te Dean Popović, jedan od nazočnih igrača. “U ovom projektu sam od samoga početka. Ono što nas krasi je zajedništvo i velika ljubav prema 3×3 košarci i općenito sportu. Nije pretjerano reći da smo kroz ovaj projekt svi postali jedna velika obitelj, što je jako važno”, kazala je Rajna Šimunić. “Na PRO 3×3 Touru igrao sam i prošle godine, naravno da ću i ove. Mi koji sudjelujemo na međunarodnim turnirima znamo kako je ovaj Tour organiziran na zbilja visokoj razini. Zahvalan sam organizatorima na prigodi i iskustvu koje pružaju nama igračima”, zaključio je Popović.

PRO 3×3 Tour organizira Udruga PRO 3×3, uz potporu Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te tvrtke Energy Basket d.o.o. Sponzori su HEP, Jamnica, Bigraf, Hell i Lenovo.

Vidimo se uskoro!

#budiPRO #budidioprice #smallcourtbigdreams #croatiafulloflife #HEP