PRO 3x3 tour 2024 DRIVEN BY OPEL - PRESS

PRO 3×3 Tour 2024. driven by Opel na 10 atraktivnih lokacija u Hrvatskoj, prvi put se organizira i turnir za ženske ekipe

Nakon dva uspješna izdanja PRO 3×3 Toura, održana tijekom proljeća i ljeta 2022. i 2023. godine, svaki na atraktivnim lokacijama po 10 hrvatskih gradova, treća sezona ove serije međunarodnih spektakularnih turnira u 3×3 košarci bit će organizirana od prve polovice svibnja do sredine kolovoza 2024. pod punim nazivom PRO 3×3 Tour 2024. driven by Opel, a ponudit će brojne novitete i poboljšanja u praktički svakom segmentu.

 

Službena najavna konferencija za novinare održana je 25. travnja 2024. u zagrebačkom Hotelu Zonar na simboličnoj lokaciji: na Trgu Krešimira Ćosića, koji nosi ime po jednom od najvećih hrvatskih košarkaša u povijesti, odnosno na Trgu sportova. Detaljnije informacije o novoj sezoni PRO 3×3 Toura – program, raspored, gradove i lokacije, način održavanja, sadržaj te druge zanimljivosti i novitete, posebice tehnološke – iznijeli su članovi Organizacijskoga odbora iz Udruge PRO 3×3 te komunikacijskoga tima Toura. „Udruga PRO 3×3 je 2021. godine osnovana sa ciljem promicanja, rebrendiranja i organizacija 3×3 košarke, odnosno popularizacije ovoga novog olimpijskog sporta. U prve dvije sezone PRO 3×3 Tour izazvao je veliko zanimanje igrača, publike i javnosti. Vrijednost ovoga događaja, koji uz sportsku, ima i snažnu edukativnu, turističku i zabavnu komponentu, i ove je godine prepoznalo Ministarstvo turizma i sporta jer je Tour opet uvršten među top sportska međunarodna natjecanja, a ponovno je dobio potporu i Hrvatske turističke zajednice. Ove godine Tour ima i velikog glavnog sponzora i stoga cijeli događaj nosi puni naziv PRO 3×3 Tour 2024. driven by Opel“, naveo je Tomislav Prpić, voditelj organizacije obveznih stručnih službi.

U računalnoj prezentaciji predstavljeni su najznačajniji impozantni rezultati prošlogodišnjeg Toura: više od 100 sati izravnog televizijskog prijenosa; preko 500 natjecatelja iz TOP 50 svjetskih ekipa, više od 20 tisuća gledatelja uživo tijekom cijeloga Toura; preko 1000 službenih i profesionalnih fotografija distribuiranih poznatim agencijama u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Kini, Indiji i drugima te više od 250 tisuća pregleda turnira online, na službenoj internetskoj stranici i društvenim mrežama Toura.

Ovogodišnji PRO 3×3 Tour počinje 10. i 11. svibnja 2024. turnirom u Trogiru, a završit će 16. i 17. kolovoza 2024. organizacijom finala u Šibeniku. Završni turnir u Šibeniku ponovno ima status FIBA Questa za mušku Elite kategoriju koji pobjednika vodi 12. i 13. listopada 2024. na FIBA 3×3 World Tour Masters u Amsterdam (Nizozemska). „U prve dvije sezone ukupno smo obišli 15 različitih gradova, a neke od njih posjetili smo i dva puta. I ove smo godine, uz sedam gradova koji su bili obuhvaćeni i u barem jednoj od protekle dvije sezone – Trogir, Hvar, Umag, Zabok, Vinkovci, Zagreb i Šibenik – u Tour uključili tri nove lokacije. Osim natjecanja u dva nova grada, Donjem Miholjcu i Novoj Gradiški, dogovoren je još jedan turnir u Istri, na pomalo neobičnoj lokaciji, koja će za sada ostati tajna, odnosno iznenađenje. Naime, cilj je stalno širenje i promocija 3×3 košarke i u novim sredinama“, istaknuo je Hrvoje Jurković, voditelj Službe za TV, marketing i dodatne sadržaje. Predstavio je još nekoliko noviteta i unaprjeđenja u sadržajnom smislu. „Tijekom treće sezone dat ćemo potporu i u organizaciji tri inozemna turnira – u Murskoj Soboti (Slovenija), Pečuhu (Mađarska) i Živinicama (Bosna i Hercegovina). Nadalje, u sklopu dvodnevnih turnira, uz već postojeća nadmetanja muških momčadi u seniorskoj Elite kategoriji i juniorskoj U-19 kategoriji, kao i Kids Day namijenjen djeci, prvi će put biti organiziran i turnir za ženske ekipe, što nas posebno raduje. K tome, još tri turnira u okviru ovogodišnjeg Toura dobila su od svjetske košarkaške organizacije FIBA status Lite Questa, što znači da će njihovi pobjednici putovati na prestižne međunarodne 3×3 turnire po Europi i Sjevernoj Americi. Također, planiramo otvoriti i azijsko tržište“, nabrojio je Jurković

Nazočnima su se na konferenciji za novinare obratili i Rajna Svilar, voditeljica Službe za brigu o igračima i volonterima te Jure Gunjina, izvrstan igrač i već stalni sudionik Toura. „Kada bih odabrala dvije riječi za opis ovoga projekta, one bi bile – izazovno i emotivno. Naime, tijekom cijele sezone moramo se nositi s različitim izazovima koje uvijek uspješno rješavamo upravo jer smo kroz ovaj projekt postali veliki prijatelji, čak i jedna velika obitelj“, objasnila je Rajna Svilar. „Sudjelovanje na turnirima u okviru PRO 3×3 Toura jedno je sjajno iskustvo, ne samo zbog kvalitete natjecanja, već i zbog visoke razine organizacije. Zato čestitam i zahvaljujem organizatorima, neka samo tako nastave“, naglasio je Gunjina, jedan od nazočnih igrača.

Organizatori su i ove godine pripremili mnoga poboljšanja na vizualnom, komunikacijskom i promotivnom planu. Već od ranije s publikom i korisnicima komuniciraju dvosmjerno i kombinirano dvojezično (na hrvatskom i na engleskom jeziku) posredstvom osuvremenjene i „osvježene“ službene internetske stranice www.pro3x3.hr te preko društvenih mreža Facebook, Instagram i TikTok, na kojima će dodatno povećati broj pratitelja. Od prošle godine postoji i službeni YouTube kanal Toura, na kojemu se mogu pronaći videosnimke odigranih turnira. „Ponovno su osigurane profesionalne fotografije i snimke, kao i televizijski prijenosi i live streaming svih turnira. Na tome posebno zahvaljujemo medijskim pokroviteljima i partnerima, Pixsell Photo & Video Agency te Sportklubu”, zahvalio je Tomislav Levak, voditelj komunikacijskog tima PRO 3×3 Toura.

Velika poboljšanja i novitete na vizualnom i tehnološkom planu predstavio je Darko Bilandžić koji potpisuje grafički dizajn i vizual svih ovogodišnjih materijala te novomedijskih i interaktivnih sadržaja.

„Već prošle godine imali smo jedinstveni interaktivni plakat i banner te mobilnu aplikaciju s proširenom stvarnošću koja omogućuje i realizaciju kviza znanja na turnirima. Sve navedeno smo nadogradili i u ovoj godini. No, posebno ističem dvije važne novosti koje su jedinstvene i na svjetskoj razini – interaktivne dresove za igrače i interaktivne promo majice koji su, k tome, vizualno atraktivni i kvalitetni. Skeniranjem određenih dijelova majice i dresa na njima će se otvarati informacije o samom Touru, ali i o vlasniku te majice i dresa“, istaknuo je Bilandžić.

PRO 3×3 Tour organizira Udruga PRO 3×3, uz potporu Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te tvrtke Energy Basket d.o.o. Glavni sponzor je Opel, a sponzori su još HEP, Jamnica Pro Sport, Bigraf, Jana, Hell, Lenovo, Mediteran produkcija i Enlio.

 

Vidimo se uskoro!

PRO 3×3 Tour 2024 driven by Opel at 10 attractive locations in Croatia, for the first time a tournament for women’s teams is also being organized

After two successful editions of the PRO 3×3 Tour, held during the spring and summer of 2022 and 2023, each at attractive locations in 10 Croatian cities, the third season of this series of international spectacular tournaments in 3×3 basketball will be organized from the first half of May to mid-August 2024. under the full name PRO 3×3 Tour 2024. driven by Opel, and will offer numerous novelties and improvements in practically every segment.

The official announcement press conference was held on April 25, 2024 in Zagreb’s Hotel Zonar at a symbolic location: on Krešimir Ćosić Square, named after one of the greatest Croatian basketball players in history, i.e. on Sports Square. More detailed information about the new season of the PRO 3×3 Tour – program, schedule, cities and locations, mode of maintenance, content and other interesting and novelties, especially technological ones – were presented by members of the Organizing Committee from the PRO 3×3 Association (Udruga PRO 3×3) and the Tour’s communication team. “Pro 3×3 Association was founded in 2021 with the aim of promoting, rebranding and organizing 3×3 basketball, i.e. popularizing this new Olympic sport. In the first two seasons of the PRO 3×3 Tour, it attracted great interest from players, audiences and the public. The value of this event, which, in addition to sports, also has a strong educational, touristic and entertainment component, was recognized by the Ministry of Tourism and Sports this year as the Tour was once again included among the top sports international competitions, and again received the support of the Croatian Tourist Board. This year the Tour also has a big main sponsor and therefore the whole event has the full name PRO 3×3 Tour 2024 driven by Opel“, stated Tomislav Prpić, head of the organization of mandatory professional services.

The computer presentation showed the most significant impressive results of last year’s Tour: more than 100 hours of live television broadcast; over 500 competitors from TOP 50 world teams, more than 20 thousand live spectators during the entire Tour; over 1,000 official and professional photos distributed to well-known agencies in the United States, Great Britain, Germany, France, China, India and others, and more than 250,000 views of the tournament online, on the Tour’s official website and social networks.

This year’s PRO 3×3 Tour starts on May 10 and 11, 2024 with a tournament in Trogir, and will end on August 16 and 17, 2024 with the organization of the final in Šibenik. The final tournament in Šibenik again has the status of a FIBA Quest for the men’s Elite category, which leads the winner to the FIBA 3×3 World Tour Masters in Amsterdam (Netherlands) on October 12 and 13, 2024. “In the first two seasons, we visited a total of 15 different cities, and we visited some of them twice. This year, in addition to seven cities that were included in at least one of the past two seasons – Trogir, Hvar, Umag, Zabok, Vinkovci, Zagreb and Šibenik – we included three new locations in the Tour. In addition to the competition in two new cities, Donji Miholjac and Nova Gradiška, another tournament has been arranged in Istria, in a somewhat unusual location, which will remain a secret, or a surprise, for the time being. Namely, the goal is the constant expansion and promotion of 3×3 basketball in new environments as well,” said Hrvoje Jurković, head of the TV, marketing and additional content department. He presented several other novelties and improvements in terms of content. “During the third season, we will support the organization of three foreign tournaments – in Murska Sobota (Slovenia), Pécs (Hungary) and Živinice (Bosnia and Herzegovina). Furthermore, as part of the two-day tournaments, in addition to the already existing competitions for men’s teams in the senior Elite category and the junior U-19 category, as well as the Kids Day intended for children, a tournament for women’s teams will be organized for the first time, which we are especially happy about. In addition, three more tournaments within this year’s Tour received Lite Quest status from the world basketball organization FIBA, which means that their winners will travel to prestigious international 3×3 tournaments in Europe and North America. Also, we plan to open the Asian market”, Jurković enumerated.

Rajna Svilar, head of the Service for the care of players and volunteers, and Jure Gunjina, an excellent player and already a regular participant of the Tour, also addressed the audience at the press conference. “If I were to choose two words to describe this project, they would be – challenging and emotional. Namely, during the whole season we have to deal with different challenges that we always solve successfully precisely because through this project we have become great friends, even one big family”, explained Rajna Svilar. “Participating in tournaments within the PRO 3×3 Tour is a great experience, not only because of the quality of the competition, but also because of the high level of organization. That’s why I congratulate and thank the organizers, let them continue like this”, emphasized Gunjina, one of the players present.

This year, the organizers have prepared many visual, communication and promotional improvements. They have already been communicating with the audience and users in a two-way and combined bilingual way (in Croatian and English) through the modernized and “refreshed” official website www.pro3x3.hr and through the social networks Facebook, Instagram and TikTok, on which they will further increase the number companion. Since last year, there has also been an official YouTube channel of the Tour, where you can find videos of played tournaments. “Professional photos and recordings, as well as television broadcasts and live streaming of all tournaments, have been provided again. For that, we especially thank the media sponsors and partners, Pixsell Photo & Video Agency and Sportklub”, thanked Tomislav Levak, head of the Communication team of the PRO 3×3 Tour.

Great improvements and novelties on the visual and technological front were presented by Darko Bilandžić, who is responsible for the graphic design and visuals of all this year’s materials and new media and interactive content.

“Already last year, we had a unique interactive poster and banner as well as a mobile application with augmented reality that also enables the realization of knowledge quizzes at tournaments. We upgraded all of the above this year as well. However, I would like to highlight two important novelties that are unique at the world level – interactive jerseys for players and interactive promo T-shirts, which are also visually attractive and of high quality. By scanning certain parts of the t-shirt and jersey, information about the Tour itself, but also about the owner of the t-shirt and jersey, will be opened on them,” said Bilandžić.

The PRO 3×3 Tour is organized by the PRO 3×3 Association (Udruga PRO 3×3), with the support of the Croatian Tourist Board, the Ministry of Tourism and Sports of the Republic of Croatia and the company Energy Basket d.o.o. The main sponsor is Opel, and other sponsors are HEP, Jamnica Pro Sport, Bigraf, Jana, Hell, Lenovo, Mediteran production and Enlio.

 

See you soon!

#budiPRO #budidioprice #smallcourtbigdreams #croatiafulloflife #HEP

Our SPONSORS

Friends of the sport